Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1. Reformhuis Steenwijk: gevestigd te Steenwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 05021112 handelend onder de naam Reformhuis Steenwijk.

2. Website: de website van Reformhuis Steenwijk, te raadplegen via www.reformhuissteenwijk.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Reformhuis Steenwijk en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Reformhuis Steenwijk en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Reformhuis Steenwijk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Reformhuis Steenwijk slechts bindend, indien en voor zover deze door Reformhuis Steenwijk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van Reformhuis Steenwijk afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Reformhuis Steenwijk kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Reformhuis Steenwijk afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. Reformhuis Steenwijk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Reformhuis Steenwijk en het voldoen aan de daarbij door Reformhuis Steenwijk gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Reformhuis Steenwijk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Reformhuis Steenwijk het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Reformhuis Steenwijk kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Reformhuis Steenwijk op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. Reformhuis Steenwijk heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Reformhuis Steenwijk is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Reformhuis Steenwijk daarvan in kennis te stellen, zodat Reformhuis Steenwijk gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Reformhuis Steenwijk is ontvangen, stuurt Reformhuis Steenwijk de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Reformhuis Steenwijk is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4. Indien Reformhuis Steenwijk de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Producten/bestellingen met productcodes waarin letters zijn opgenomen (bv. RSV, RIN, EXE), en besteld zijn na 16.00 uur, hebben een de levertijd van een dag extra.  

5. Reformhuis Steenwijk raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. Reformhuis Steenwijk is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

8. Vanaf oktober 2017, indien uw bestelling portovrij is, tracht het reformhuis dezelfde dag de bestelling bij Klant op het bezorgadres af te leveren. Voorwaarden hier van zijn dat het bezorgadres in Steenwijk is, Klant op werkdagen vóór 17.00 uur de bestelling plaatst, en de producten op voorraad zijn in de winkel.

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Reformhuis Steenwijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

•als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

•als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

•bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Reformhuis Steenwijk een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Reformhuis Steenwijk, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Reformhuis Steenwijk kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Reformhuis Steenwijk bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan: Reformhuis Steenwijk

Woldpromenade 42 8331 JJ Steenwijk

6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Reformhuis Steenwijk de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Reformhuis Steenwijk aanbiedt het product zelf af te halen, mag Reformhuis Steenwijk wachten met terugbetalen tot Reformhuis Steenwijk het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; -Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Betaling

1. Klant dient betalingen aan Reformhuis Steenwijk volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Reformhuis Steenwijk is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Loyaliteitssysteem

1. Bij elke €5,- aan besteding, ontvangt Klant 1 loyaliteitspunt. Hiervoor dient Klant ingelogd te zijn op de webshop.

2. Bij 55 gespaarde loyaliteitspunten, kan Klant bij de betaling een kortingsvoucher van €5,- activeren. Deze korting wordt automatisch van het te betalen bedrag afgetrokken.

3. Loyaliteitspunten zijn slecht inwisselbaar in vouchers als korting op een order en niet tegen geld inwisselbaar.

Garantie en conformiteit

1. Reformhuis Steenwijk staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Reformhuis Steenwijk er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Reformhuis Steenwijk, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Reformhuis Steenwijk daarvan in kennis te stellen.

4. Indien Reformhuis Steenwijk de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Reformhuis Steenwijk, dan kan hij bij Reformhuis Steenwijk telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Reformhuis Steenwijk geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Reformhuis Steenwijk binnen 5 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht, de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3. Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Persoonsgegevens

1. Reformhuis Steenwijk verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy verklaring.

2. Reformhuis Steenwijk heeft gegevens van Klant nodig voor verzending. Deze gegevens zijn veilig bij Reformhuis Steenwijk en worden niet aan derden gegeven. Mocht Klant zijn/haar account in willen zien kan hij inloggen op de Website. Wanneer Klant zijn/haar gegevens wil verwijderen, kan Klant contact met Reformhuis Steenwijk opnemen. 

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Reformhuis Steenwijk gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Reformhuis Steenwijk

Woldpromenade 42

8331 JJ Steenwijk

Telefoon: 0521-512409

info@reformhuissteenwijk.nl

NL85 RABO 0317025759

KvK-nr: 05021112

BTW NL001420436B70